rozhovor s Mgr. Milanom Ivankom

06.04.2017, Iveta Šodelová

ROZHOVOR S Mgr. MILANOM IVANKOM 

Ako ste už určite zaregistrovali, momentálne asistent trénera v Spartaku Trnava Mgr. Milan Ivanka vydal novú knihu "Funkčný futbalový fitnes tréning".

"Mojou prvoradou snahou je poskytnúť  trénerom, ale i hráčom, vlastný jednoduchý pohľad overeného - klasického, ale i moderného poňatia fyzickej prípravy, jej princípov, metód a prostriedkov na základe nových poznatkov, vlastných skúseností a vybraných vedeckých štúdií futbalových odborníkov.

Publikácia sa opiera o klasické i najnovšie poznatky z oblasti futbalového tréningu, fyziológie, anatómie, zdravovedy a životosprávy. Hlavná idea tkvie v tom, že ak chceme aby bol tréning efektívny či už na vrcholovej , alebo amatérskej úrovni, treba aby bol racionálny a opieral sa čo najviac o vedecky podložené poznatky."

Keďže Milan Ivanka je dlhoročný spolupracovník TMK ZsFZ ochotne nám poskytol rozhovor o svojej novej knihe.

1.Aká je Vaša tréningová filozofia?

Každé cvičenie, každá pohybová činnosť, každá minúta dňa, smeruje k zvýšeniu výkonnosti hráča, aby bol vo forme, aby fyzicky zvládal celý zápas, aby sa stále zlepšoval, aby bol FIT a v pohode. Stručne by som to charakterizoval vetou: „Kondícia je podriadená hre a  futbalom trénujeme kondíciu.“ Z môjho pohľadu fyzická príprava vo futbale by mala vychádzať z pohybovej charakteristiky hráča v zápase. Preto sa vždy snažím tréningovým procesom progresívne reagovať na pohybové a herné požiadavky. Tréning je vlastne príprava na zápas! Ak vylepším jednotlivých hráčov, tak zvýšim kvalitu celého družstva! A to je základ mojej trénerskej filozofie.

2.Pre koho je určené táto kniha?

2Určená je hlavne pre trénerov, ktorí majú zručnosť v IT technike, nemajú problémy s modernými technológiami na internete a vedia využívať iBookové aplikácie prostredníctvom iPhonu, Apple, iPadu, ako je napríklad slovenská verzia iBookstore.  E–kniha je preto flexibilnejšie použiteľná i počas tréningu. Je to niečo nové pre futbalových trénerov. Uvidíme, aký bude ohlas a predajnosť. Podľa toho pripravujeme i rozšírené klasické – knižné vydanie.  E-kniha je koncipovaná pre širšiu trénerskú komunitu, sú tam poznatky ako pre trénerov mládeže tak i dospelých. E- knihu som sa snažil písať, pokiaľ to bolo možné, zrozumiteľnou a jednoduchou formou, aby nebola len pre úzku skupinu profesionálnych trénerov, ale aby dala niečo i trénerom v amatérskom futbale, či hráčom ktorí sa snažia na sebe pracovať individuálne.

3.Aké typy tréningu kniha obsahuje?

E-kniha je zameraná na fitnes tréning, konkrétne na kondičné schopnosti s dôrazom na funkčný tréningový proces. Kde funkčnosť chápem ako správnosť prevedenia, aktiváciu správnych svalových skupín, správnosť (kvalitu) vybraných cvičení. Funkčným tréningom vo futbale  posilňujeme základné pohybové vzorce, ktoré majú priniesť klady do futbalovej činnosti – výkonnosti hráča. Všetko však v kontexte herného nazerania, preto v e-knihe sú v grafickej podobe zobrazené i  herné cvičenia a prípravné hry podnecujúce kondíciu špecificky – futbalovo.  Publikácia rieši hlavne základné kondičné schopnosti a to rýchlosť, silu a vytrvalosť. Z pohľadu silových schopností sa zameriavam viacej na objasnenie problematiky vnútornej sily, hlbokého stabilizačné systému, tzv. „core“ tréning, kde vidím určité nedostatky. Ďalej e-kniha oboznamuje trénerov so základmi  tréningu mládeže, objasňuje základy fyziológie, či správnej regenerácie a životosprávy. Na záver som hlavne pre kreatívnych trénerov pridal niektoré inovatívne tréningové technológie, ktoré môžu obohatiť trénerov o nové metódy, postupy a tým tréningový proces do určitej miery skvalitniť a hlavne spestriť.

4.Spolupracovali ste na knihe aj s inými trénermi príp. odborníkmi

V prvom rade som vychádzal z vlastnej dlhoročnej praxe, kde som prešiel všetkými vekovými kategóriami od prípravky cez žiakov a dorast až po najvyššiu seniorskú slovenskú súťaž. Za ďalšie je to množstvo naštudovaných materiálov,4 mnoho prečítaných kníh zaoberajúcich sa tematikou fitnes a celkovo fyzickou prípravou, fyziológiou, anatómiou, životosprávou, stravovaním či mentálnym rozvojom. Teoretické vedomosti som čerpal i zo zahraničných materiálov, hlavne od amerických fitnes odborníkov.  Všetko dohromady potom vytvorilo pomerne široký teoretický základ nielen pre prax, ale v mojom prípade i pre podelenie sa o poznatky s inými trénermi formou e-knihy. V nemalej miere mi pomohli i stovky hodín strávených individuálnym tréningom s rôznymi športovcami.  Konkrétne som využil hlavne osobné  poznatky  maséra Maja Prelovského pôsobiaceho pri seniorskej reprezentácii Slovenska bojujúcej o postup na ME, či športového lekára Ernesta Cabana. V nemalej miere mi pri finalizácii e-knihy pomohol Marián Rybár z PROagility s.r.o., ktorý dotiahol do konca všetky technické záležitosti ohľadom dizajnu, grafickej úpravy a jej uvedenia na trh.


5.V úvode knihy je motto:" Čo, ako a prečo trénovať? " , znamená to že naši tréneri "nevedia trénovať " príp. sa boja nových vecí?

Naši tréneri sú väčšinou veľmi kvalitní a tréningový proces majú na požadovanej úrovni , no pracujú v obmedzujúcom, málo podnetnom prostredí, čo sa týka akčného prenosu nových poznatkov do praxe. Veľký problém trénerov je finančné poddimenzovanie  podmienok pre kvalitnú prácu hlavne u mládeže. Prešiel som mnohé štadióny a videl som ako funguje futbal v iných krajinách, tak viem o čom hovorím. Futbal, ako i spoločnosť sa dynamizujú a z tohto dôvodu treba nové trendy dostávať čo najviac medzi všetkých trénerov. Tréneri, hlavne tí mladší majú hlad po vzdelaní, čo je základ pre prax. Preto je dôležité futbal neustále propagovať, otvorene diskutovať a hlavne oboznamovať trénerov s overenými, ale i novými metódami a formami práce, čo je  zmyslom publikácie. „Čo, ako a prečo trénovať?,“ je základnou otázkou, ktorú si musí každý tréner položiť, aby tréningový proces nebol formálny a hlavne postavený na náhode !!! Jedine kvalitní tréneri s vedomosťami primeranými požiadavkám doby môžu futbal posúvať ďalej. Môj názor je, že kvalitný tréningový proces hlavne u mladších vekových kategóriách je dôležitejší ako samotný zápas.

6.Sú podľa Vás hráči, ktorí prešli týmto tréningom lepšie kondične a silovo pripravený ako hráči, ktorí tréning neabsolvovali?

3Každá odpoveď na túto otázku bude zavádzajúca, pokiaľ nebude podložená konkrétnym výstupom, čiže diagnostikou a testovaním ! Ja môžem za seba a za hráčov ktorých som trénoval povedať, že tento typ tréningu ich posunul do progresu. No jedná sa o hráčov ktorí pochopili celkovú filozofiu funkčného fitnes tréningu a postupom času sa prepracovali na vyšší level. Mnohí sa i “ predali“ do kvalitnejších klubov, či kvalitnejších súťaží. (viď. E.Sabo, J. Vlasko).  Nejedná sa však len o samotný tréning, ale hlavne o nastavenie myslenia, je to aj o správnej životospráve, o kvalitnej strave či individuálnej práci na sebe. Samotný tréning je len časť, dôležité je čo hráč robí medzi tréningami, ako spí, ako regeneruje, čo do seba „sype“ čiže ako sa stravuje, aby mal dostatok energie nielen na tréning, ale hlavne na zápas. Skúste naplniť namiesto benzínu do nádrže auta piesok a hneď zistíte že to je zle! To isté platí pre hráčov, ak tankujú do seba nezmysly, tak zrazu na zápase nemajú energiu, nevládzu a nevedia využiť svoj herný potenciál naplno! To všetko vytvára výkonnosť. Hráčom často hovorím „Ak máte zrovnanú hlavu, tak až potom sa pridajú nohy!“

7.V čom sú Vaše tréningové metódy prezentované v knihe odlišné od bežnej metodiky tréningu školené vo vzdelávaní trénerov na Slovensku?

Nevidel by som problém v metodike, základné princípy sú nastavené správne, tréningové metódy, či jednotlivé cvičenia sú totožné a podobné s tými v zahraničí, či s tými čo sa  prezentujú na školeniach SFZ. Skôr je problém v intenzifikácií a dôraze na funkčnosť, detailizáciu pohybových schopností, či herných zručností. Preto sa snažím s hráčmi pracovať viacej skupinovo, či individuálne.  Inej cesty niet, hlavne od mládeže sa viacej zamerať pri tréningu na kvalitu ako kvantitu !  Súvisí to i s pohybovou kultúrou detí, no to sa stáva veľkým problémom. Väčšina detí má dnes rýchle a koordinované  akurát prsty na klávesnici, no ich všestranné pohybové schopnosti sú žalostné a šport je pre nich demotivujúci ! A to je5 potom pre trénerov veľký problém, nemajú  hráčov a tým padá i kvalita futbalu. Metodika je v podstate správna, no menia sa hlavne formy, postupy a prostriedky v tréningovom procese. Ako som spomenul, dôraz je kladený na efektívnu  a postupnú dynamizáciu futbalu, čo si vyžaduje určité zmeny i v tréningovom procese. Chce to nové prístupy, nové zameranie (fokus) na spôsoby a formy práce, využívajúc nové poznatky športovej vedy, moderné tréningové pomôcky, kvalitnejšie podmienky, moderné a vedecky  prepracované programy efektívneho rozvoja fyzických schopností hráčov vo futbale.  

8.Aká je vhodný typ regenerácie po aplikovaní cvičení z knihy?

Regeneráciou sa zaoberá publikácia podrobnejšie v 13. kapitole, no stručne by som to charakterizoval tak, že po záťaži sa v súčasnosti viacej používa aktívna regenerácia chladom (studená voda, ľad a pod.)

9.Naša ligová súťaž podporuje resp. je vhodná na takýto typ tréningu?

V našej súťaži je to o nastavení tréningového procesu v jednotlivých kluboch, dôležitú úlohu tu zohráva vízia trénera a podmienky pre tréning. Keďže my sme vyše dvoch rokov pracovali v určitom provizóriu, tak sme boli nútení ku kreativite v tréningu. Všetko zlé je na niečo dobré, mne to pomohlo hlavne v oblasti silovo rýchlostných požiadaviek na hráčov zmeniť metódy a formy práce. Viacej sa orientovať na posturálnu silu, jednoducho povedané na vnútornú silu, ktorá je základom pre všetky pohyby. Boli sme  nútení viacej využívať voľné pomôcky, ako sú rôzne expandery, medicinbaly,  aqua bagy a pod.  Vypracovali sme individuálny systém rozvoja VO2 max. na základe vyšetrenia a vypočítania maximálnej aeróbnej rýchlosti (MAS) každého hráča, čo maximálne zefektívnilo tréningový proces a individualizáciu prípravy hráčov v oblasti rozvoja vytrvalosti. Z tohto dôvodu do tlačeného vydania pripravujem jednu kapitolu len o tejto, na Slovensku zatiaľ málo využívanej a rozpracovanej metóde. Je to zase krok vpred v oblasti rozvoja fyzickej prípravy.

10.Čo hovoria resp. ako prijali túto metódu samotní hráči - aktuálne v Spartaku Trnava ?

6Ako som už spomenul, museli sme vypracovať vlastní systém tréningu na základe podmienok, ktoré sme mali. Pre hráčov boli mnohé metódy nové, neobvyklé a spočiatku i pomerne náročné. Postupne si zvykli na nové veci ( Horiaca strecha, Tabata tréning, Tabata behy, Behy s padákom, Expanderový tréning, Agility tréning na stanovištiach a pod.)  a tí čo v družstve pôsobia dlhšie už nemajú problémy zvládať tréningy s vlastným telom, či rôznymi sofistikovanými pomôckami. 
Teraz, po dokončení City Arény sa nám otvárajú ďalšie možnosti pre skvalitnenie tréningového procesu.

11.Čo Vás na trénerskej práci uspokojuje?

Z pohľadu fitnes ma uspokojuje hlavne to, keď hráč je dlhodobo bez zranenia, fyzicky i psychicky sa cíti dobre a je progresívne nastavený na úspech!!! Teší ma i to, keď hráč po určitom čase zistí, že náš tréningový proces je efektívny a posúva ho v jeho kariére na vyššiu úroveň. No najviac energie mi dodáva premena hráča v jeho nastavení mysle, v prístupe k sebe samému, k profesionalizácii vlastného života a tým väčšinou i k jeho zásadnému posunu vo výkonnosti. Osobne mi je bližšia komunikácia s hráčmi, hráč musí sám chcieť sa zmeniť! Ak sa mi to podarí potom máme vyhrané, nerád i keď niekedy to nejde, hráčov presviedčam príkazmi, zákazmi či  agresívnym postojom. Mám rád pohodu, kreativitu, a pozitívne motivujúcu atmosféru pri práci. To ma uspokojuje a posúva ďalej!

 

image
image
image
Prečítané: 79x