Úradná správa DK č. 7

07.09.2017, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 7 zo dňa 06. septembra 2017

Úradná správa DK č. 7 zo dňa 06. septembra 2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4):

- od 04.09.2017:

 • U 135 P. Spevák (1210933) OŠK Sv. Peter IV/JV dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 136 A. Ďuriš (1166516) MFK S. Turá V/S dos. 3 týždne N (49/1b,2b),
 • U 137 M. Strečanský (1291897) FK Junior Kanianka V/S dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 138 T. Kopálek (1309432) OFK M. Háj V/Z dos. 4 týždne N (49/1b,2b),
 • U 139 L. Király (1250321) TJ Družstevník Trstice V/J dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 140 J. Sekera (1267496) FK Lokomotíva Trnava „A“ II.LSD 3 s.s. N (45/1,2a),
 • U 141 J. Popelka (1316638) MŠK P. Bystrica II.LSD 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 142 M. Školka (1279275) FK Tempo Partizánske III.LMD 1 s.s. N (37/3),
 • U 143 A. Németh (1369125) TJ Mladosť Čata V/V dor. 1 s.s. N (37/3),
 • U 144 D. Belohorec (1269845) TJ Oponice V/Str. dor. 2 s.s. N (45/1,2a),
 • U 145 P. Polák (1336392) TJ Družstevník Jacovce V/Str. dor. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 146 J. Goga (1270412) OFK Tovarníky V/Str. dor. 2 s.s. N (49/1a,2a),
 • U 147 D. Hegyi (1316572) TJ K. Kračany V/J dor. 3 týždne N (48/1c,2b).

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl. 41/1,2,3,4) :

 • U 148 P. Čmilanský (1319392) OFK Malženice IV/SZ dos. 1 s.s. P (U 96) od 06.09.2017 do 31.12.2017.
 • U 149 M. Molnár (1352817) FK Marcelová IV/JV dor. 1 s.s. P (U 76) od 06.09.2017 do 31.12.2017.
 • U 150 L. Turan (1291121) ŠK Šurany IV/JV dos. 1 týždeň P (U 47) od 06.09.2017 do 31.12.2017.
 • U 151 M. Burza (1259715) FK Junior Kanianka V/S dos. 1 s.s. P (U 69) od 06.09.2017 do 31.12.2017.
 • U 152 M. Doležaj (1229340) ŠK Nevidzany V/Str. dos. 1 týždeň P (U 71) od 06.09.2017 do 31.12.2017.
 • U 153 M. Valjent (1274997) MŠK P. Bystrica II. LSD 1 s.s. P (U 94) od 06.09.2017 do 31.12.2017.

Disciplinárne sankcie:

 • U 154 TJ Slovan T. Turná V/S dos., RP 10 €, na návrh ŠTK pokuta 600 € (64/1b, 64/5, čl. 67, RS P.2/3/1a),
 • U 155 Združenie FC Výčapy – Opatovce V/Str. dos., RP 10 €, na návrh ŠTK pokuta 300 € (64/1b, 64/5, čl. 67, RS P.2/3/1a),
 • U 156 ŠK Nesvady V/V dos., RP 10 €, na návrh ŠTK pokuta 300 € (64/1b, 64/5, čl. 67, RS P.2/3/2),
 • U 157 MŠK Thermál V. Meder IV/JV dos., RP 10 €, pokuta 100 € (71/1, 71/3a,b,d,g, 48/4, 12/6), E. Boros (HU - 1389544) zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 3 týždne N (48/1c,2b, 16/1,2, 19/1) od 04.09.2017.
 • U 158 TJ N. Sady V/Str. dor., RP 5 €, pokuta 50 € (71/1, 71/3a,g, 48/4, 12/6), M. Šmitala (lekár – zdravotník - 1091343) zákaz výkonu funkcie, zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami a pozastavenie výkonu športu na 4 týždne N (48/1c,2b, 16/1,2, 17/6, 19/1) od 31.08.2017. Zároveň DK ruší predbežné ochranné opatrenie (U 132).

Oznamy:

 • DK oznamuje, že odbornou diskusiou o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra podľa platných predpisov SFZ, dospeli zainteresovaní k záveru, že v záujme lepšieho fungovania systému orgánov SFZ a ich zaťaženosti, bude efektívnejšie prípady zjavného porušenia povinnosti člena SFZ, spočívajúceho v neuhradení odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ, riešiť prostredníctvom disciplinárnych komisií (SFZ, RFZ a ObFZ)

 

 • Preto oznamuje svojim členom (RFZ a ObFZ), že na úrovni SFZ bude tieto záležitosti od 1. augusta 2017 prejednávať DK SFZ a je v záujme jednotného a efektívneho uplatňovania noriem SFZ na celom území Slovenska, aby rovnako aj na úrovni ObFZ a RFZ vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra, boli záležitosti riešené najprv prostredníctvom nimi zriadených DK a iba záležitosti, v ktorých bude v rámci disciplinárneho konania zistený spor a tento bude príslušnou komisiou vyhodnotený ako dôvodný, bude na návrh klubu, ktorého nárok na odstupné nebol uspokojený, riešiť Komora SFZ pre riešenie sporov.

Usmernenie pre kluby:

 • V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy, ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj, dopúšťa disciplinárneho previnenia, podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho poriadku SFZ.

 

 • Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP.

 

 • Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárnej sankcie, v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“

 

 • DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil.
 • Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na komoru.

 

 • UPOZORŇUJEME, že konanie pred Komorou SFZ pre riešenie sporov je SPOPLATNENÉ !

 

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • U 159 Spartak Myjava IV/SZ dos., DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k HNS trénera P. Vavák (1016302) počas stretnutia Vrbové – Myjava do 12.09.2017. Zároveň DK menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie až do vyriešenia prípadu od 04.09.2017 (43/4)
 • U 160 ŠK Tvrdošovce V/V dos., DK začína disciplinárne konanie voči klubu a zároveň žiada klub o stanovisko k úhrade výšky odstupného za hráča N. Bányi (1189249) podľa čl. 37/1 RaPP. Zároveň DK žiada zaslať potvrdenie o doplatení rozdielu odstupného do 12.09.2017.
 • U 161 TJ Slovan Brvnište V/S dos., na základe nesplnenia U85,129 (odstupné M. Lajš (1294857)) DK predbežným ochranným opatrením pozastavuje športovú činnosť A družstva dospelých od 11.09.2017 (43/1,2a).
 • U 162 OFK M. Háj V/Z dos., DK upozorňuje klub na U 130 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.
 • U 163 TJ Družstevník Jacovce V/Str. dos., DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k NS trénera R. Jakubička (1059507) a k jeho vykázaniu z lavičky náhradníkov  počas stretnutia V. Zálužie – Jacovce do 12.09.2017. DK menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie až do vyriešenia prípadu od 06.09.2017 (43/4).
 • U 164 FC Pata V/J dos.. DK berie na vedomie splnenie U 39 (odstupné V. Holienčin (1264167)).
 • U 165 FC Union N. Zámky I.L žiačky, DK upozorňuje klub na splnenie U 134 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.
 • U 166 ŠK Slovan Bratislava futbal I.L žiačky, DK obdržala vyjadrenie k rozhodnutiu uznesenia ZsFZ-ŠTK 2017/18-0966 a zároveň žiada podávateľa o konkrétny dôvod žiadosti.
 • U 167 TJ Slovan Šaštín Stráže ObFZ SE dos., DK berie na vedomie podanie klubu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 13.09.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

image
Prečítané: 657x
Zväzové novinky