Úradná správa KR č.1 zo dňa 3.8.2017
04.08.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa KR č.1 zo dňa 3.8.2017

Úradná správa KR č.1 zo dňa 3.8.2017

Úradná správa KR č.1 zo dňa 3.8.2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

  1. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.
  2. KR upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím.
  3. KR pripomína, že každý R a DZ je povinný si vygenerovať a uhradiť členský poplatok.

Komisia rozhodcov

1. Zmeny v delegovaní  R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

2. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov -  v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta                                           

Ospravedlnenia zaslať najneskôr 14 dní pred MFZ.

zasielanie ospravedlnenia na emailové adresy:

III.LIGA: franeksfz@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

IV.LIGA: makovymiro@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

V.LIGA: lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

 

KR ZsFZ žiada R, aby si vo vlastnom záujme preštudovali RS ZsFZ 2017/2018 zverejnený na stránke ZsFZ:

Štart hráčov

  • Hráč má právo nastúpiť na stretnutie, ak vlastní platný registračný preukaz (SP čl.43/1). Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom. (SP čl.43/2)
  • Možnosť štartu hráča v stretnutí bez registračného preukazu upravuje Súťažný poriadok SFZ čl.43.3.-6.
  • Za družstvo v stretnutí v súťažiach riadených ZsFZ môžu v jednom stretnutí nastúpiť maximálne 5 cudzí štátni príslušníci s iným občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky. ( SP čl. 47/5).
  • V kategórii dorastu štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dorastu a ďalej hráči z kategórie žiakov, ktorí dovŕšili 14.rok veku (SP čl. 46/1). Hráči z kategórie žiakov musia mať k štartu v kategórii dorastu súhlas od telovýchovného lekára a zákonného zástupcu (SP čl. 46/2)
  • Originál súhlasu so štartom hráča vo vyššej vekovej kategórii podľa vyššie uvedeného je klub povinný predložiť (osobitne každý hráč) spolu s RP rozhodcovi stretnutia pred začiatkom stretnutia. Tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie ak tento súhlas nemá k dispozícii. Ak klub nemôže pred stretnutím predložiť rozhodcovi stretnutia tento súhlas, hráč nemôže na stretnutie nastúpiť, resp. v prípade štartu bude jeho štart považovaný za neoprávnený v zmysle SP SFZ čl. 52/j. !!! Platnosť súhlasu so štartom vo vyššej vekovej kategórii je 1 rok od vystavenia, ak v súhlase nie je uvedené inak.

SP, článok 46   Účasť hráča vo vyššej vekovej kategórii

odsek 1:

(1)Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii

a) dorastu, ak žiak dovŕšil 14. rok veku,

b) mužov, ak dorastenec dovŕšil 16. rok veku,

c) junioriek a žien, ak žiačka dovŕšila 14. rok veku; to neplatí pre najvyššiu majstrovskú a pohárovú súťaž žien, v ktorých je oprávnená súťažiť žiačka po dovŕšení 15. roka veku.

odsek 2:

 (2)Hráč, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, je oprávnený súťažiť v inej vekovej kategórii podľa odseku 1 len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu telovýchovného lekára a predchádzajúceho písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii. Klub je povinný predložiť tieto súhlasy riadiacemu orgánu súťaže, ak ho riadiaci orgán súťaže na to vyzve. Tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie v prípade uvedenom v odseku 1, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím

Poznámka KR ZsFZ:

Hráč, ktorý dovŕšil 18 rokov štartuje v kategórii dospelých na platný RP, nepotrebuje k štartu už žiadne doklady k ostaršeniu.

 

V súťažnom stretnutí je možné striedať:

v kategórii dospelých              - 5 hráčov

v kategórii staršieho dorastu   - 6 hráčov

v kategórii mladšieho dorastu - 6  hráčov

v kategórii starších žiakov      - 6 hráčov

v kategórii mladších  žiakov   - ľubovoľným - hokejovým spôsobom

v kategórii prípraviek              - ľubovoľným - hokejovým spôsobom

V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pri splnení ďalších ustanovení SP a RS môžu nastúpiť hráči:

                                  U19 - narodení 1.1.1999 a neskôr

                                  U17 - narodení 1.1.2001 a neskôr

                                  U15 - narodení 1.1.2003 a neskôr

                                  U14 - narodení 1.1.2004 a neskôr

                                  U13 - narodení 1.1.2005 a neskôr

                                  U12 - narodení 1.1.2006 a neskôr

                                  U11 - narodení 1.1.2007 a neskôr

                 U10 - narodení 1.1.2008 a neskôr

                 U9 - narodení   1.1.2009 a neskôr

 

Rozhodcovia a delegáti sú povinní byť v zodpovedajúcom spoločenskom oblečení prítomní na mieste odohrania stretnutia 60 minút pred ÚHČ,

 

Ján Franek

predseda KR ZsFZ

 

Úsek delegátov Zväzu:

Ospravedlnenia sú všetci DZ povinní zasielať na  e-mailové adresy: bottjani@gmail.com, emilvalach@zoznam.sk

Ospravedlnení: Formel -12.8.-13.8., Gajdoš -12.8-13.8, Vilímek 19.8-2.9.,Očkovský23.9-24.9

Zmena E-mailu: marosformel@gmail.com

Dňa 3.8.2017 náhradný seminár úspešne absolvovali DZ: Révay, Boršányi, Kálmán, Poruban, Gajdoš, Vyskočil, Gábor

   Ján Bott, podpredseda KR - vedúci úseku DZ

Prečítané: 612x