Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

25.01.2017, Ivan Hádek
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry Predstavenie projektu: Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá. Cieľom projektu je vybrať každoročne projekty zamerané na futbalovú infraštruktúru po celom Slovensku na základe jasne stanovených kritérií, a to formou refundácie výdavkov vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany. Účel poskytnutia finančného príspevku na „ rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“ • tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou • hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov • rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov • rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových ihrísk a štadiónov Výška alokovaných prostriedkov na rok 2017 • 500.000,- EUR (pri dodržaní regionálneho princípu: 10% BFZ, 30% ZsFZ, SsFZ a VsFZ) Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt • minimálne 10.000,- EUR, maximálne 50.000,- EUR Termín predkladania žiadostí / projektov • 31.3.2017 Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí / projektov • 30.4.2017 Povinné spolufinancovanie zo strany partnera • 25% z celkovej sumy (Príklad: Pokiaľ by bola výška podpory SFZ 30.000,- EUR = 75%, potom povinné spolufinancovanie by bolo vo výške 10.000,- EUR = 25%) Povinné súčasti žiadosti • jednoduchá architektonická štúdia (nákres, popis) • popis projektu a jeho budúceho využitia • časový harmonogram realizácie projektu (ukončené najneskôr do 31.12.2017) • položkovitý rozpočet projektu po jednotlivých objektoch s uvedením výšky spolufinancovania Slovenský futbalový zväz | Trnavská cesta 100 | 821 01 Bratislava | tel.: +421 2 4820 6000 | fax: +421 2 4820 6099 | e-mail: office@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk IČO: 00687308 | IČ DPH: SK2020898913 | Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 5017019990 / 0900 IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990 | SWIFT: GIBASKBX | Registrácia na Ministerstva vnútra SR: VVS/1-909/90-91 2/2 • zdokladovanie majetkovo-právnych vzťahov k predmetu výstavby / rekonštrukcie • informácia k práci klubu s mládežou (súťaže, počty družstiev a hráčov, odchovanci, reprezentanti) Kritériá pre posúdenie predložených žiadostí • budúce využitie infraštruktúry pre potreby mládežníckych družstiev • celkový počet mládežníckych družstiev • kvalita predloženého projektu • účelnosť použitia finančných prostriedkov • možnosť využitia infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ • výška spolufinancovania partnera • regionálny princíp (v pomere 10:30:30:30) Poznámka: Partneri SFZ (mestá, resp. futbalové kluby) v aktuálne prebiehajúcich projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru (napr. projekt „futbalové štadióny“ a projekt „umelé ihriská“) nemôžu byť zaradení medzi uchádzačov o podporu v tomto projekte. Adresa pre zasielanie žiadostí elektronicky: • infrastruktura@futbalsfz.sk (v kópii na príslušný RFZ) alebo písomne: • SFZ, oddelenie strategických projektov, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava Kontakt pre prípadné otázky k projektu a žiadostiam • Peter Dedík, projektový manažér SFZ, tel. : 0911 014 580, mail: infrastruktura@futbalsfz.sk

záväznú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 z projektu SFZ nájdete na : www.sfz.sk /PROJEKTY/ 

image
Prečítané: 187x