Zasadnutie Prezídia Únie futbalových trénerov v Dome Futbalu ZsFZ

13.09.2017, Iveta Šodelová

Ú N I A   F U T B A L O V Ý C H   T R É N E R O V   S L O V E N S K A

 

Zasadnutie Prezídia Únie futbalových trénerov Slovenska

Dňa 07. Septembra 2017 sa v sídle ZsFZ – Dom Futbalu v Nitre uskutočnilo zasadnutie Prezídia ÚFTS, ktoré prejednávalo požiadavky SFZ vyplývajúce s novopodpísanej zmluvy o spolupráci medzi SFZ a ÚFTS.

Na uvedenom zasadnutí boli prítomní členovia užšieho Prezídia : Dr. Ladislav Borbély – prezident ÚFTS, p. Jaroslav Jambor - viceprezident ÚFTS, Rudolf Hanák - generálny sekretár ÚFTS, p. Karol Pecze, Mgr. Róbert Rybníček, Ing. Tibor Grofik, Vladimír Čmelko – sekretár ÚFTS. Uvedeného jednania sa zúčastnil i Čestný prezident ÚFTS JUDr. Jozef Hanák.

 

Rudolf H a n á k

Generálny sekretár ÚFTS

 

image
image
image
image
image
Prečítané: 116x