29.12.1717, Iveta Šodelová

návrh programu Volebnej konferencie ZsFZ

29.12.1717, Iveta Šodelová

Program volebnej konferencie ZsFZ, Nitra 12.01.2018

 

 1. Otvorenie,  privítanie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ZsFZ
 2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
 3. Správa Mandátovej komisie
 4. Schválenie navrhovaného programu konferencie ZsFZ
 5. Udeľovanie ocenení
 6. Príhovor a správa predsedu ZsFZ od ostatnej volebnej konferencie
 7. Správa predsedu RK ZsFZ
 8. Informácia o hospodárení  ZsFZ za rok 2017
 9. Predstavenie kandidátov, voľba predsedu ZsFZ
 10. Voľba členov VV ZsFZ, predsedu RK ZsFZ a predsedov orgánov zabezpečenia spravodlivosti ZsFZ (DK, OdK)
 11. Schválenie delegátov a ich náhradníkov na konferenciu SFZ za ZsFZ
 12. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov ZsFZ a SFZ
 13. Schválenie kandidáta na členstvo vo VV SFZ za ZsFZ
 14. Diskusia
 15. Informácia o prijatých uzneseniach
 16. Záver
image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 954x