25.04.1616, Marian Pecho

Uznesenie TMK 4 - 2016

25.04.1616, Marian Pecho
Uznesenia zo zasadnutia užšej TMK ZsFZ zo dňa 25.4.2016

Uznesenia zo zasadnutia užšej TMK ZsFZ zo dňa 25.4.2016 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

UZNESENIE 4 – 2016

Akcia: Zasadnutie užšej TMK ZsFZ v NItre

Dátum: 25. 04. 2016 od 10:00 hod. 

 

1. Berie na vedomie

  1. kontrolu plnenia uznesení a úloh z 03 – 2016
  2. správu o organizovaní kurzu UEFA B – R. Vincúr
  3. správu o činnosti KM ZsFZ – J. Pisár – činnosť v rámci projektu PTM
  4. plán prípravy výberu ZsFZ na turnaj reprezentácia SVK (amatéri)
  5. prípravu semináru ÚFTS – Trenčín 16.05.2016 (viac info na www.ufts.sk  a www.trenerportal.sk) – venovať pozornosť propagácií v rámci ObFZ

 

2. Ukladá (v termíne do 20. 05. 2016)

  1. P. Buránsky – článok na web ohľadom kontrolnej činnosti (www.trenerportal.sk)
  2. J. Pisár – správa z turnaja na web s odborným pohľadom (www.trenerportal.sk)
  3. R. Hanák – kontrola čerpania rozpočtu od 1.1.2016.
  4. Členovia TMK ZsFZ – písomné vyjadrenie k návrhom do rozpisu súťaží ZsFZ pre ročník 2016/2017

 

Hlasovanie: ZA = všetci prítomní, PROTI  = 0, ZDRŽAL SA = 0

 

Najbližšie zasadnutie „rozšírenej TMK ZsFZ“ sa uskutoční v pondelok dňa 23. mája 2016 o 10:00 hod v Nitre. Upresní sa po rokovaní s predsedom ObFZ Komárno.

 

Dátum: 25. 04. 2016

Zapísal: Ing. Tomáš Kozolka – sekretár TMK ZsFZ 

Schválil: Rudolf Hanák – predseda TMK ZsFZ             

image
Prečítané: 29x