Výzva k predkladaniu návrhov na predsedov odborných komisií ZsFZ

16.01.2018, Iveta Šodelová

Výzva k predkladaniu návrhov na predsedov odborných komisií ZsFZ

  1. V zmysle čl. 47 písm. f) Stanov ZsFZ sa na najbližšom zasadnutí VV ZsFZ uskutočnia voľby predsedov odborných komisií ZsFZ:

Športovo technická komisia

Komisia rozhodcov

Trénersko metodická komisia

Komisia mládeže a školského futbalu

Matričná komisia

Ekonomická komisia

Zdravotná komisia

Komisia ženského futbalu

  1. Návrh na predsedov odborných komisií ZsFZ môže podľa čl. 28 bod 1, písm. a) predložiť člen Západoslovenského futbalového zväzu.

Článok 24 – Riadne členstvo v ZsFZ

  1. Riadnymi členmi ZsFZ po splnení podmienok stanovených týmito stanovami sú:

a) športové kluby, ktoré môžu existovať v zákonom stanovenej právnej forme občianskeho združenia, vo forme obchodnej spoločnosti alebo vo forme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, a ktorého aspoň jedno družstvo je, má byť, alebo bolo zaradené do futbalových súťaží riadených ZSFZ , na základe územného princípu.

b) oblastné futbalové zväzy, ktoré majú sídlo v územnom obvode Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

  • Termín podávania návrhov je do 23.01.2018 do 23.59 hod. poštou na adresu Západoslovenského futbalového zväzu (Rázusova 23, 949 01 Nitra) alebo mailom na adresu zsfz@nextra.sk. Súčasťou podaných návrhov musia byť prílohy v zmysle čl. 32 bod 1 Stanov ZsFZ.

 

             V Nitre 16.01.2018                                                                                Mgr. Ladislav Gádoši

                                                                                                                               Predseda ZsFZ

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 608x